МКД “Петефи Шандор“ Телечка – “Иш бајка“ режија Вереш Имелда 27.04.2023. год.